#TABIDAČI Polona Peček s.p.

PRODAJA LETALSKIH VOZOVNIC

Celovška cesta 185

1000 LJUBLJANA

070 174 050

GSM

polona@avio.guru

Email

Kaj ponujamo

Naša glavna dejavnost je prodaja letalskih kart. Poleg letalskih kart lahko namesto vas rezerviramo bivanje v hotelu ali uredimo rent a car.

Rezervacija hotela

Rezerviramo hotel

Letalske karte

Prodaja letalskih vozovnic

Rent a car

Uredimo najem vozila

V kaj verjamemo?

Beseda TABIDAČI izhaja iz Japonske in pomeni odditi na pot, z lastnimi nogami in na lastnih nogah. Sem velika ljubiteljica Japonske in sem ob pomenu te besede vedela da sem izbrala pravo ime za agencijo. Ime vsebuje vse v kar verjamem.

Covid je pošteno pomešal karte v našem poklicu. Stanje se je že stabiliziralo vendar je še veliko odstopanj (stornacija letov, spremembe ur letov itd.) in v teh primerih lahko agent hitro in elegantno reši te zagate. V nasprotnem primeru lahko preživite dolge ure na telefonu z spletno agencijo .

 

Vaše potovanje spremljam od začetka do konca.

ZAKAJ KUPITI KARTO PRI AGENCIJI?

Vredni vašega zaupanja

Z vami že od leta 2016

Izpit za prodajo letalskih kart sem opravila leta 1997 in delala po različnih agencijah v Ljubljani, (Golfturist , Sonček, Agencija OSKAR). Na samostojno pot sem stopila leta 2016 .

0 +

Zadovoljnih strank

0

Let izkušenj

Pogosta vprašanja

Splošne določbe in informacije

TABIDAČI Polona Peček s.p. (v nadaljevanju Tabidači ), prodaja letalske vozovnice v imenu prevoznika in za prevoznikov račun.

Ti splošni pogoji in določila opredeljujejo odnos Tabidači , kot informatorja in potnika/stranke, kot koristnika usluge posameznega letalskega prevoznika. Odnos med potnikom in letalskim prevoznikom določajo različni sporazumi v mednarodnem potniškem prometu, ter pogoji in navodila posameznega prevoznika.

Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem, ko Tabidači pisno ali ustno posreduje potniku šifro izvršene rezervacije.

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino. Sporazum o odstopnini velja v primeru bolezni ali smrti potnika oz. ožjega družinskega člana (zakonec, starši, otroci), uradnega poziva ali naravne nesreče in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega pisnega potrdila. Odstopnina znaša 5% cene vozovnice oz. minimalno 15.00 EUR. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja ne odpove vsaj 24 ur pred samim pričetkom, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.

Cena letalske vozovnice vključuje stroške prevoza potnika in pripadajoče prtljage, do teže, ki jo določi letalski prevoznik. Teža prtljage, katere prevoz letalski prevoznik opravi brezplačno, se razlikuje glede na končni cilj potovanja. Za prtjago, ki presega dovoljeno težo potnik plača prevoznino ločeno, skladno s cenikom letalskega prevoznika. Rezervacija, potniku ne zagotavlja cene prevoza, ampak le mesto na rezerviranem letu, v primeru da spoštuje pogoje posameznega prevoznika o rezervaciji sedeža. Cene letalskih vozovnic so izražene v valuti države začetka potovanja in preračunane iz osnovne valute v EUR po medvalutnem razmerju, ki ga določi prevoznik. Cena vozovnice in pripadajočih pristojbin se obračuna po ceniku veljavnem na dan nakupa. Prevozniki si pridržujejo pravico do spremembe cen in pogojev nakupa vozovnic brez predhodnega opozorila. Cena letalske vozovnice je zagotovljena le v primeru, da potnik vplača celotno kupnino ob rezervaciji oz. isti dan, ko je rezervacijo opravil.

Poleg cene letalske vozovnice, je potnik ob nakupu potnega dokumenta-vozovnice dolžan poravnati tudi stroške letaliških in varnostnih pristojbin za letališča in prevoznike, za katera je to potrebno. Nekatera letališča pristojbine zaračunavajo na licu mesta in niso zajete v pristojbine zaračunane ob nakupu vozovnice. Tabidači  pristojbine v celotnem znesku odvaja prevoznikom. Tabidači stranko/potnika obvešča o znesku pristojbin le za letališča, za katera je pristojbine potrebno vplačati ob nakupu letalske vozovnice. Višina pristojbin se spreminja, glede na navodila pristojnih organov v imenu katerih se pristojbine zaračunavajo. Pristojbine so izražene v lokalnih valutah letališč in se preračunajo v EUR po menjalniškem tečaju veljavnem na dan nakupa vozovnice.

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in Tabidači za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je potreben, pridobiti vizume ali druga zahtevana potrdila za države, v katere oz. preko katerih potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, Tabidači ne odgovarja za nastale stroške. V primeru zavrnitve vstopa v državo, nosi vse stroške potnik sam. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam, na spletu ali na kraju samem v ustrezni valuti in po določilih pristojnega letalskega prevoznika. Tabidači na željo potnika najavi prtljago s težo večjo od dovoljene, ali prtljago posebnih dimenzij prevozniku, ne odgovarja pa za višino nadomestila povezanega s tovrstno prtljago. Vsa nadomestila glede izredne prtljage so izključno v pristojnosti prevoznika in Tabidači glede tovrstne prtljage in nadomestil zanjo ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Priporočamo, da potnik dan pred rezerviranim povratkom pri prevozniku potrdi rezervacijo, z namenom da preveri ure poleta.
Potnik je ob prijavi Tabidačiju  dolžan posredovati kontakt na katerem bo dosegljiv pred in med potovanjem z namenom obveščanja potnika o morebitnih spremembah v voznem redu. V kolikor potnik ni posredoval ustrezne kontaktne informacije in obvestil o spremembah pri potovanju iz tega naslova ni prejel, Tabidači  ne odgovarja za stroške oz. posledice.

Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi predpise vseh drugih držav v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom.

V primeru, da potuje na območje, za obisk katerega so zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Tabidači  ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem.

Potnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi ali spremembe rezervacije in letalske vozovnice na mestu, kjer se je prijavil.
Stroške spreminjanja in odpovedne stroške določajo pogoji pristojnega letalskega prevoznika.
Glede vračila kupnine prevoznega dokumenta in pripadajočih pristojbin oz. plačila stroškov nastalih z odpovedjo, veljajo pogoji pristojnega letalskega prevoznika, o katerih je bil potnik obveščen ob rezervaciji/ nakupu. Kupnino ali njen del, glede na pogoje prevoznika, lahko Tabidači vrne potniku le v primeru, da ta vrne prevozni dokument v celoti neizkoriščen in ko Tabidači od prevoznika dobi povrnjen znesek kupnine.

V primeru da je bila storitev prevoza pomanjkljivo ali ni bila opravljena, je potnik dolžan pridobiti ustrezno potrdilo s strani prevoznika, ki take storitve ni opravil ali jo je opravil pomanjkljivo (potrdilo o odpovedi leta, zamudi, izgubljeni prtljagi, ipd.). Potnik pisno reklamacijo naslovi na prevoznika, ki je za reklamacijo odgovoren in je izdal ustrezno potrdilo. Reklamacija mora biti napisana v angleškem jeziku ali uradnem jeziku države, kjer ima prevoznik svoj sedež. Pri urejanju formalnosti, se za nasvete in pomoč lahko obrnete na Tabidači.
Tabidači v nobenem primeru ne odgovarja za pomanjkljive ali neopravljene storitve letalskih prevoznikov in zanje ne prevzema materialne ali druge odgovornosti.

Potnik je dolžan hraniti potovalni dokument ves čas potovanja in ga na poziv predložiti prevozniku ali pristojnemu obmejnemu organu.

V primeru, da se katerakoli določba v splošnih pogojih ne sklada s pristojnim zakonom, velja zakonsko določilo, kar pa ne izključuje ostalih določb v splošnih pogojih.
Določbe splošnih pogojev veljajo tudi v primeru, ko Tabidači ne nastopa kot organizator potovanja ampak le kot posrednik, razen v točkah, kjer so pogoji za posredovanje izrecno posebej določeni.
V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.
Vse cene storitev vključujejo davek na dodano vrednost skladno z Zakonom o DDV.

Agencija Tabidači deluje brezgotovinsko.Vsa plačila morajo biti izvedena na TRR.